Papież Franciszek o Mieszku I i Dobrawie

Papież Franciszek napisał list do poznaniaków z okazji 1050-lecia biskupstwa poznańskiego. Głowa Kościoła wspomina min o Mieszku I i Dobrawie. 

Za natchnieniem Ducha Świętego i za możną przyczyną Bogurodzicy Dziewicy Maryi, w kończącym się pierwszym tysiącleciu przepowiadania Ewangelii, tworzyły się nowe ziemie i nowe narody, które, po odrzuceniu starych wierzeń, religię chrześcijańską radośnie przyjmowały. Wśród nich był naród Polaków, który po chrzcie przyjętym przez księcia Mieszka I w roku 966, wciąż pragnął coraz bardziej postępować za Chrystusem i gorąco wiarę wyznawać.

Święta Matka Kościół, zawsze zatroskana, aby tak wielkie pragnienia wiecznej szczęśliwości zostały jak najlepiej spełnione, wkrótce wysłała tam misjonarzy i ustanowiła pierwszą diecezję w Poznaniu, której pierwszym biskupem był Jordan. Bardzo się on natrudził, ciesząc się niezwykłą przychylnością księcia Mieszka I, aby naród powierzony jego pasterskiej trosce z pogańskich obrządków do wiary chrześcijańskiej doprowadzić. Słuszną jest więc rzeczą, by był on wspominany przez tamtejszy Kościół lokalny, wedle słów Pisma Świętego: Pamiętajcie o waszych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże; wspominając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę (Hbr 13,7).

Nadto, nie należy także zapomnieć Dobrawy, córki króla Czech i wiernej zwolenniczki religii chrześcijańskiej, którą wspomniany książę pojął za żonę i która zrodziła mu syna Bolesława, przyszłego pierwszego króla Polski. Dobrawa też sprowadziła ze sobą kapłanów i ich łagodnymi słowami oraz najwspanialszym wytrwałym przykładem w codziennym życiu wpływała na to, by co dopiero ochrzczony małżonek uświęcał się przez niewiastę (por. 1 Kor 7, 14). Ta, która posłusznie opuściła ojczyznę i rodzinę oraz pokornie i wytrwale znosiła liczne przeciwności, dla współczesnych kobiet i mężczyzn może być zachętą do miłości, która cierpliwa jest i łaskawa […], nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego […] wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 4-7).

W ubiegłym zatem roku, Czcigodny Brat Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiadomił Nas o uroczystych obchodach tegoż roku w Poznaniu – 1050-lecia ustanowienia tejże diecezji oraz zwrócił się z prośbą, aby Legat w Naszym imieniu został tam wysłany. Ciebie więc, Nasz Czcigodny Bracie, znamienitego Pasterza Metropolitalnej Stolicy Praskiej, która gorliwie wsparła początek ewangelizacji narodu polskiego, z wielu powodów za godnego wyboru uznajemy i ochoczo tę zaszczytną misję powierzamy. Z tego też względu tymże Naszym Nadzwyczajnym Listem mianujemy Cię do podjęcia przewodniczenia wspomnianym uroczystym obchodom w dniach 22-24 przyszłego miesiąca – czerwca, w Poznaniu.

Będziesz w Naszym imieniu przewodniczył celebracjom liturgicznym i Nasze hojne pozdrowienie przekażesz uczestnikom, zwłaszcza umiłowanej Wspólnocie Poznańskiej oraz jej Arcybiskupowi Metropolicie i wszystkim Braciom w biskupstwie. Wyrazy Naszego szacunku i braterskiej miłości przekażesz także pozostałym duchownym, rodzinom, władzom cywilnym i wszystkim, którzy całym sercem wyznają Imię Chrystusa.

Kiedy zaś to błogosławione wspomnienie w uroczystość Świętego Jana Chrzciciela dobiegnie końca, jego błagajmy o wstawiennictwo u Boga, aby wszyscy ludzie w naszych czasach na całej ziemi poznali Chrystusa, swojego prawdziwego Odkupiciela i Boga, i Jego miłość oraz zachowywali przykazania. Ten, który nie wahał się upomnieć króla, niech dzisiaj pobudzi swoim przykładem pasterzy, aby przygotowali Chrystusowi Panu doskonały lud i odważnie głosili prawdę Ewangelii, szczególnie troszczyli się i strzegli świętości małżeństwa i rodziny, udzielali ludowi łaski duchowych radości i dusze wszystkich wiernych kierowali na drogę zbawienia i pokoju.

Udzielamy wreszcie Błogosławieństwa Apostolskiego, przede wszystkim Tobie, Czcigodny Nasz Bracie, który z łaski Bożej i Naszej łaskawej woli masz w Naszym imieniu być z miłością zjednoczony ze wszystkimi uczestnikami rocznicowych uroczystości.

Watykan, dnia 18, miesiąca maja, roku 2018. w szóstym roku Naszego Pontyfikatu.

Franciszek

źródło: http://archpoznan.pl/pl/przeslanie-papieza-franciszka-na-jubileusz

kontakt

 

 

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl