Możesz zostać urzędnikiem wyborczym

Jeśli masz wyższe wykształcenie i jesteś pracownikiem urzędu obsługującego organy administracji rządowej, samorządowej, a także jednostki im podległej lub przez nie nadzorowane – możesz zostać urzędnikiem wyborczym. W Poznaniu i wielu wielkopolskich gminach są jeszcze wolne miejsca, a kandydatury do korpusu urzędników wyborczych można zgłaszać do 26 kwietnia.

Należy pamiętać, że urzędnikiem wyborczym nie mogą być osoby zatrudnione na obszarze gminy, w której miałyby pełnić funkcję urzędnika wyborczego, a także komisarze i pełnomocnicy wyborczy, mężowie zaufania, członkowie komisji wyborczej, osoby kandydujące w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina  właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego oraz osoby należące do partii politycznych lub prowadzące działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją. O stanowisko nie mogą się również ubiegać skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Urzędnicy wyborczy powoływani są dla obszaru danej gminy na 6 lat i wykonują zadania od dnia zarządzenia wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne. Do ich zadań należy m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych oraz dostarczanie kart do głosowania.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl