1500 zł dla wieloraczków. Radni zwiększą świadczenia

Dotychczas świadczenie dla rodzin wieloraczków wynosiło 1000 zł na każde dziecko. Podczas wtorkowej sesji, poznańscy radni zdecydowali o zwiększeniu pomocy do 1500 zł.

Świadczenie w wysokości 1500 złotych będą mogli pobierać rodzice mający troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Z tej pomocy w Poznaniu można korzystać od 2018 roku. W samym 2021 roku wypłacono 72 świadczenia w całym mieście.

Pomoc wypłacana jest raz na rok, maksymalnie do ukończenia przez wieloraczki 24 lat. Przysługuje ona matce lub ojcu dzieci, ale także opiekunowi faktycznemu. To znaczy, że pobierać ją może osoba, która rzeczywiście opiekuje się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dzieci, a także opiekun prawny. Choć pieniądze należą się każdemu niezależnie od sytuacji finansowej, rodzice i opiekunowie muszą spełniać pewne warunki.

Jednym z nich jest wychowywanie wieloraczków, czyli co najmniej trojga lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Rodzice lub opiekunowie powinni mieszkać w Poznaniu i w zeznaniach podatkowych wskazywać miasto jako miejsce zamieszkania. Wniosek można składać raz w roku w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów: kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych (lub ich odpowiedniki), kserokopie aktów urodzenia wieloraczków i oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Opiekunowie muszą także dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie wieloraczków oraz odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego wieloraczków – przypominają urzędnicy miejscy.

O zwiększenia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków wnioskował na sesji klub radnych Wspólny Poznań, to on zgłosił projekt uchwały.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl