Categories

TVP musi ujawnić pensje prezenterów – po interwencji posła Szłapki

Sąd uznał, że Telewizja Polska musi ujawnić wynagrodzenia dla dziennikarzy prowadzących główne wydanie “Wiadomości”, “Panoramę Opinii”, “Minęła dwudziesta”, “Minęła 8”, “Woronicza 17”, “Gość Wiadomości”, “Forum”, a także koszty, jakie TVP poniosła w związku z organizacją “Sylwestra Marzeń z Dwójką”. Wnioskował o to poseł Adam Szłapka.

TVP najpierw odmówiła odpowiedzi na te pytania we wniosku o dostęp do informacji publicznej skierowanym do niej 24 stycznia 2020 roku, argumentując, że choć jest spółką dysponującą majątkiem publicznym i wykonującym zadania publiczne, to działa na zasadach rynkowych, a udostępnienie tych informacji może zagrozić jej interesom – przypomina w oświadczeniu Nowoczesna

Adam Szłapka, zaskarżył tę decyzję i argumentował m.in. że TVP realizuje misję publiczną i jest finansowana z budżetu państwa. Jako podmiot wydatkujący środki publiczne podlega szczególnej kontroli społecznej oraz prawnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę powołując się w pierwszej kolejności na art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którym obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Sąd również wykazał, że TVP nie uzasadniła w sposób wyczerpujący, że żądane informacje mają charakter poufny i stanowią o tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa.

Arkadiusz
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl