Sesja Rady Miasta Poznania. Nowe plany zagospodarowania dla ul. Kaczej i Starych Winograd

Na ostatniej sesji Rady Miasta Poznania przyjęto uchwałę o rozpoczęciu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części zachodniej Starych Winograd. Decyzja ma chronić istniejące zabudowy. Podjęto też decyzję dotyczącą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kaczej.

Uchwała Rady Miasta Poznania precyzyjnie określa granice obszaru, który zostanie objęty nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten znajduje się między ulicami: Owsianą, Słowiańską, Zagonową i Winogradami, zajmując około 17,6 hektarów.

Analizowany obszar, zlokalizowany w północnej części miasta, jest integralną częścią historycznego układu urbanistycznego Winograd. Dominuje na nim zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna o różnorodnych walorach architektonicznych i historycznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu przystąpienie do opracowania planu, wynika z konieczności ochrony przed rozbiórką oraz niekontrolowaną przebudową Domów Studenckich, oraz innych obiektów. Plan zapewni spójność z kierunkami polityki przestrzennej ustalonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględniać istniejący kontekst przestrzenny.

Ulica Kacza

Kolejna decyzja Rady Miasta Poznania o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje rejon ulicy Kaczej w południowo-zachodniej części Poznania, na Junikowie. Obszar o powierzchni około 2,35 ha.

Zgodnie z uchwałą, opracowanie planu zagospodarowania może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru. Wykonanie uchwały powierzono prezydentowi Poznania. Wchodzi ona w życie z dniem jej podjęcia, czyli 26 marca.

Obszar objęty uchwałą charakteryzuje się różnorodną strukturą własności oraz obecnością różnych typów zabudowy. Nie istniał tam dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego. Głównym założeniem nowego planu, jak czytamy w uzasadnieniu, jest wytworzenie struktury urbanistycznej i funkcjonalnej. Ta umożliwi zlokalizowanie nowego osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Plan uwzględni istniejącą tkankę zabudowy oraz źródła hałasu i inne elementy infrastruktury. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania dopuszcza też lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Czytaj też: Mieli mieć mieszkania w 2023 r., a jeszcze poczekają. „Sytuacja jest bardziej niż dramatyczna”

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl