Rektor UAP odpowiada na zarzuty Najwyższej Izby Kontroli

Rektor UAP wydał oświadczenie w sprawie zarzutów Najwyższej Izby Kontroli. Jego zdaniem to poprzednicy są winni długów uczelni, a wiele z zarzutów NIK mija się w jego opinii z prawdą.

W poprzednim tygodniu NIK ogłosiła, że Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu ma kilka miliony złotych długu. Zarzuty Najwyższej Izby Kontroli wobec monitorowanej przez nich uczelni: niezgodnego z prawem wydawania pieniędzy, chaotycznego zarządzania finansami, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niejasnego sprawozdania z wydatków, samowoli budowlanej oraz nienależytego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oświadczenie w tej sprawie wydał obecny rektor UAP. W oficjalnej odpowiedzi, zarządzający uczelnią podkreśla, że funkcję rektora objął dnia 1 września 2016. Obecny rektor artykułuje także, że według kontroli to właśnie jego poprzednicy mieli wpływ na niejasności finansowe. Z tego powodu prosi o nie łączenie jego osoby, ze skutkami działań poprzednich rektorów.

W oświadczeniu rektor odpowiada także na inne zarzuty. “Koszty ponad miarę” ogłasza jako fałszywą informację, a nierzetelność ksiąg wynika jego zdaniem z powodu innej metodologii badań. Natomiast niezgodności finansowe to błędy rachunkowe, które nie niosły za sobą żadnych poważnych problemów i zostały już poprawione.

W podsumowaniu rektor zaznaczył, że od 2018 roku uczelnia ma zachowaną płynność i stabilizację finansową. Dodaje również, że w tym roku UAP otrzymało kategorię A+ w dyscyplinie sztuk plastycznych (najwyższa możliwa ranga).

Oto całe oświadczenie Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu prof dr hab. Wojciecha Hory:

W związku z nieprecyzyjnymi i mogącymi wprowadzić w błąd opinię publiczną przekazami
medialnymi dotyczącymi zakończonej na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu kontroli NIK, oświadczam:

 1. Oświadczam, że funkcję rektora objąłem z dniem 1 września 2016 r.
 2. Kontrola w sposób jednoznaczny ustaliła, że utrata płynności finansowej w latach
  2013 – 2016 była skutkiem działań podejmowanych przez ówczesne władze UAP.
  Działania w latach 2013 – 2016 polegały m.in. na bezprawnym finansowaniu bieżących wydatków ze środków ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) na kwotę ponad 1,9 mln złotych oraz wydatki na rzecz nie istniejącej już Fundacji UAP na co najmniej 890 tysięcy złotych.

Łączenie mojej osoby z w/w decyzjami i ich skutkami jest całkowicie bezpodstawne i stanowi nadużycie.

 • Podkreślić należy, że po objęciu funkcji rektora zleciłem przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków ZFŚS. Na podstawie wyników niniejszego audytu skierowałem w 2017 r. do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Ponadto w 2018 r. złożyłem do Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie niezgodnego z prawem wydatkowania środków Uczelni na rzecz Fundacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (fundacja już nie istnieje).
 • Każda osoba powołana do pełnienia funkcji kierowniczych na Wydziale otrzymuje z tego tytułu dodatek funkcyjny. Nie jest to zatem świadczenie nienależne i było by wypłacone niezależnie od tego kto tę funkcję by pełnił.

Podkreślam że trzy z czterech osób wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym NIK powołane zostały do pełnienia funkcji kierowniczych w okresie kiedy nie pełniłem jeszcze urzędu rektora.

 • Odnośnie niezgodności w sprawozdaniach sprawa dotyczy kilku przypadków z ogólnej sumy kilkudziesięciu sprawozdań a niezgodności mają charakter błędów rachunkowych bądź
  technicznych które zostały skorygowane i nie niosły za sobą żadnych skutków finansowych.
 • W zakresie nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co do zasady prowadzone są rzetelnie a kilka stwierdzonych przypadków dotyczy innego podejścia metodologicznego do klasyfikacji zdarzeń gospodarczych przez kwesturę.
 • Odnośnie zarzutów „kosztów ponad miarę” wskazać należy, że nie miało miejsca wydatkowanie publicznych pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez upoważnienia.
 • Zalecenia pokontrolne skierowane przez NIK są na etapie wdrażania i zastosowania o czym poinformowaliśmy NIK.. Uczelnia mimo początkowych trudności w latach 2016-2017, w kolejnych latach zachowała płynność i stabilizację finansową. Realizuje wszystkie zobowiązania wobec pracowników jak i podmiotów zewnętrznych a bilanse weryfikowane są przez niezależnych uprawnionych biegłych rewidentów.
 • Potwierdzeniem wysokiej rangi Uczelni i dorobku jej kadry jest przyznana w roku bieżącym najwyższa z możliwych kategoria A+ w dyscyplinie sztuk plastycznych.          

Czytaj także: Kontrola NIK na Uniwersytecie Artystycznym. Znaleziono wiele nieprawidłowości

Źródło: UAP

Hubert Niespodziany
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl