Mniej biurokracji? Co zakłada nowa ustawa PiS?

Prawo i Sprawiedliwość złożyło nowy projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt ma na celu poszerzenie wolności obywateli, w tym przedsiębiorców.

PiS planuje zmiany dla obywateli, również dla przedsiębiorców. Nowa ustawa ma ma ograniczyć ilość biurokracji i barier prawnych. Przewidziano 27 zmian w prawie. Jednymi z postulatów są obniżenie stawki podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23% do 5% oraz zwiększenie o 50% kwoty przychodów, do której możliwe jest opłacanie podatku ryczałtowego z 2 mln euro do 3 mln euro. Przewidziano również zniesieniu limitu czasowego korzystania z tzw. małego ZUSu plus oraz określeniu rocznego (w miejsce miesięcznego) progu, do którego możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej.

– Eliminowanie zbędnych obciążeń prawnych skutkuje zwiększaniem zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa i podnosi poziom kultury prawnej społeczeństwa. Ograniczanie biurokracji, obciążającej zarówno obywateli (w tym przedsiębiorców) jak i organy administracji publicznej, jest cały czas potrzebne i to we wszystkich obszarach życia społecznego- podkreślił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Uproszczona księgowość i i częściowe zwolnienie z opłat za odpady komunalne

Nowa ustawa PiS zakłada trzykrotne (ze 100 do 300 tys. zł) zwiększenie progu, do którego możliwe jest prowadzenie tzw. uproszczonej księgowości przez organizacje pozarządowe. Pośród 27 punktów znalazła się także informacja o złagodzeniu formy, która musi być zachowana przy zawieraniu umowy leasingu – w miejsce obowiązującej pod rygorem nieważności formy pisemnej proponuje się wprowadzenie formy dokumentowej. Ponadto przewidziano wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu dowolnego pojazdu.

Zmiany mają dotyczyć również kwestii związanych z nieruchomościami. W ustawie wspomniano o częściowym zniesieniu obowiązku uzyskiwania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego przy obrocie nieruchomościami nabytymi w drodze dziedziczenia bądź darowizny. Kolejnym aspektem poruszonym przez PiS jest wprowadzenie możliwości częściowego zwalniania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy nie wytwarzają popiołów paleniskowych.

Obywatel na równi z ZUSem

Ulec zmianie mają również pozycja obywateli wobec ZUS. W uchwale napisano, że wzmocniona ma być pozycja obywateli i przedsiębiorców w razie ich sporów z ZUSem (to organ publiczny będzie musiał przed sądem udowodnić swoje racje).

Również kwestie wprowadzenia możliwości „przepisania” klubu sportowego wpisanego do ewidencji prowadzonej przez starostę do Krajowego Rejestru Sądowego mają ulec zmianie. Ustawa zakłada także zmniejszenie dolegliwości związanych z obowiązkiem ustanawiania obligatoryjnych zabezpieczeń przez posiadaczy odpadów. PiS przewidział również zmianę dla przedsiębiorców tzn. modyfikację przepisów dotyczących stanowienia i oceny skutków obowiązywania prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej.

Autonomia gmin

Zmiany mają odczuć także gminy, chodzi przywrócenie im autonomii w ustalaniu minimalnej liczby miejsc parkingowych realizowanych w ramach inwestycji mieszkaniowych i wydłużenie okresu obowiązywania ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Wedle ustawy ma zostać wprowadzona zmiana w postaci możliwości orzekania przez samorządowe kolegia odwoławcze w niektórych sprawach w składach jednoosobowych i obradowania w trybie zdalnym.

czytaj także- Niektórzy się obawiają ale wszyscy korzystają. Jaka jest prawda o 5G na Łazarzu? | wPoznaniu.pl

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl