Ławnicy poszukiwani

Trwają poszukiwania ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 20 kwietnia. 

Ławnikiem nie może zostać osoba, która jest zatrudniona w sądach, prokuraturze czy policji lub pracuje w innych instytucjach, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Funkcji tej nie mogą pełnić też adwokaci, radcy prawni i aplikanci, duchowni, żołnierze w czynnej służbie, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać stowarzyszenia oraz inne zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe, z wyjątkiem partii politycznych. Taką możliwość ma też grupa 50 osób, mieszkających na stale w Poznaniu i posiadających prawa wyborcze. W pierwszym przypadku, oprócz zgłoszenia, potrzebny jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego rejestru), dotyczące tej organizacji. Gdy kandydata na ławnika zgłasza grupa obywateli, konieczne jest dołączenie listy ich nazwisk, z numerem PESEL, adresem stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem.

Ławnikiem może zostać osoba w wieku od 30 do 70 lat, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Kandydaci powinni być związani z Poznaniem – muszą co najmniej od roku mieszkać, być zatrudnieni lub prowadzić działalność gospodarczą w stolicy Wielkopolski. Wymagane jest, co najmniej, wykształcenie średnie oraz stan zdrowia, pozwalający na pełnienie obowiązków ławnika. Na liście wskazań jest też nieskazitelny charakter.

Wybory uzupełniające ławników przeprowadza Rada Miasta Poznania, na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl