Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla przedsiębiorców może być nawet w 75% bezzwrotna

Komisja Europejska w dniu 27 kwietnia 2020 r. zaakceptowała program wsparcia finansowego dla firm prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju. W wielu bankach komercyjnych ruszył już nabór wniosków na otrzymanie subwencji w ramach programu. O tym, kto może ją otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić, aby pieniądze trafiły na konto przedsiębiorcy w rozmowie z Hanną Tochman prawnikiem z Kancelarii Prawnej Kajetan Kujawiak. 

Jest to nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców. Przy spełnieniu określonych warunków, przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać nawet do 75% otrzymanej kwoty. Najmniejsze firmy mogą otrzymać nawet 324 tys. złotych, większe zaś nawet 3,5 mln złotych.

Redakcja: Dla kogo przeznaczona jest subwencja?
Hanną Tochman: Subwencja jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców (firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln euro) oraz małych i średnich firm, (zatrudniających do 249 osób, których roczny obrót nie przekracza 43 mln euro dodatkowo przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed dniem 31 grudnia 2019 r., a firma nie może być w upadłości, likwidacji ani restrukturyzacji), które zanotowały spadek przychodu o przynajmniej 25% z powodu COVID-19.

hotel dla psów w Poznaniu

RCzy trzeba spełnić dodatkowe warunki, aby taką pomoc otrzymać?
H.T.: Tak, przede wszystkim przedsiębiorca wnioskujący o pomoc nie może zalegać ze składkami ZUS ani należnościami podatkowymi.

R: Czy więc jakakolwiek zaległość w ZUS lub podatkach dyskwalifikuje firmę od dostania subwencji?
H.T.: Przedsiębiorca nie może zalegać z płatnością składek ZUS i należności podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku. Przy czym PFR uznaje, że wystarczające jest niezaleganie w jednym z tych terminów. Jako zaległość nie jest traktowana również kwota nieopłaconych należności nieprzekraczająca 8,70 zł.

R: Czy samozatrudniony także może ubiegać się o subwencję?
H.T.: Samozatrudnieni nie są objęci tą formą pomocy. Firma musi bowiem zatrudniać przynajmniej jedną osobę, nie licząc właściciela.

R: Kiedy musiał wystąpić spadek przychodów, aby kwalifikować się do otrzymania pomocy?
H.T.: Spadek przychodów musi wynieść co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Przykładowo więc przychód w osiągnięty w marcu 2020 r. powinien być o minimum 25% niższy, niż ten osiągnięty w lutym 2020 r., albo przychód osiągnięty w marcu 2020 r. powinien być niższy niż przychód z marca 2019 r. Od wielkości spadku przychodu w określonych „widełkach procentowych” zależy wysokość subwencji.

R: Ile zatem można otrzymać?
H.T.: Inaczej liczona jest kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorców, a inaczej dla małych i średnich przedsiębiorców. Wysokość subwencji dla mikrofirm liczona jest w zależności od spadku przychodów i liczby zatrudnionych osób. I tak mikroprzedsiębiorca, którego spadek przychodu wyniósł między 25 a 50% otrzymać może 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną, zaś mikroprzedsiębiorca, którego spadek przychodu wyniósł powyżej 50 %, ale mniej niż 75 % otrzyma już 24 tys. zł na osobę. Przy spadku przychodu powyżej 75 % można otrzymać aż 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną. Mikrofirmy mogą otrzymać więc nawet do 324 tys. zł.
Jeśli zaś chodzi o małe i średnie firmy, subwencja zależy od spadku przychodu oraz przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy (zazwyczaj będzie to cały rok 2019 r.) i może wynieść:
• 4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 – 50 % przychodów ze sprzedaży;
• 6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 – 75 % przychodów ze sprzedaży;
• 8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 % przychodów ze sprzedaży lub więcej.
Maksymalnie jednak subwencja może wynieść do 3.500.000 zł.

R: Czy zatrudnionym na potrzeby obliczenia dofinansowania jest tylko pracownik zatrudniony na umowie o pracę?
H.T.: Do celów obliczenia wysokości subwencji w mikrofirmach bierze się pod uwagę również zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, czy o świadczenie usług, którzy byli zgłoszeni przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego, z wyłączeniem jednak właściciela firmy. Natomiast do obliczania, czy firma ma status mikro, małego i średniego przedsiębiorcy bierze się pod uwagę tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

R: Jak wnioskować o finansowanie z PFR?
H.T.: Wnioski o subwencje składa się przez systemy bankowości elektronicznej. W tej chwili program obsługuje 17 banków komercyjnych, których listę można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

R: Kiedy subwencja jest bezzwrotna i ile przedsiębiorca może zyskać?
H.T.: Otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokości nie więcej niż 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki, przy czym wysokość umorzenia zależy:
• od spełnienia warunku kontynuacji działalności przez cały okres 12 miesięcy od przyznania pożyczki – w wysokości 25 %.
• w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy — dodatkowo do 25 %,
• w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży — do 25 %.

Pozostałe 25 % kwoty subwencji jest zwrotne w każdym przypadku. Tylko na marginesie wskazuję, że każde z wyżej wymienionych kryteriów jest rozłączne, tzn. przykładowo: przedsiębiorca, który spełnia warunek kontynuacji działalności, ale nie utrzymał zatrudnienia i nie osiągnął progu starty, będzie musiał zwrócić 50 % kwoty subwencji. Subwencja nie będzie egzekwowana po oświadczeniu o spełnieniu powyższych kryteriów oraz poparciu ich właściwymi dokumentami.

R: Dziękuję za rozmowę 

Hanna Tochman – ukończyła aplikację radcowską, zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców w Kancelarii Prawnej Kajetan Kujawiak

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl