Dotacja na Twoją firmę

Nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie przez rok i dodatkowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej może trafić do 314 osób z województwa wielkopolskiego. Projekt „Dotacja na Twoją Firmę” od stycznia 2021r. uruchomi Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Łączne środki finansowe przeznaczone w ramach tego projektu na rozwój nowych firm w Wielkopolsce to kwota prawie 13 mln. PLN Głównym celem jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego. Autorzy projektu liczą nie tylko na powstanie nowych form innowacyjnej działalności gospodarczej, ale również na utworzenie dodatkowych miejsc pracy.

Dla kogo?

– Projekt „Dotacja na Twoją Firmę” skierowany jest do Wielkopolan powyżej 30. roku życia, osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo – mówi Marta Juszczak, Kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Chcemy dać szansę wszystkim, którzy mają pomysł na własny biznes, ale na przeszkodzie staje im brak środków na inwestycje. Szczególnie punktowane będą wnioski osób pracujących, bezrobotnych, chcących założyć działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji, odnawialnych źródeł energii i tych, które zadeklarują utworzenie dodatkowych miejsc pracy.

Ile pieniędzy trafi do nowych przedsiębiorców?

Kwota dotacji na osobę wyniesie 20 528 zł. Przez pierwsze 12 miesięcy działalności przewidziane jest również wsparcie pomostowe w wysokości:
– 1 514,50 PLN netto/miesiąc – podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób
zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;
– 2 152,00 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności
w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).

Kto może się ubiegać?
▪ osoby ubogie pracujące;
▪ osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
(w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
▪ bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób
z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów
i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
▪ osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne,
osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
▪ imigranci oraz reemigranci;
▪ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Dodatkowym warunkiem otrzymania dotacji jest minimalna kwota Wkładu własnego w wysokości 2.522,00 złotych.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl