Czy budowa nowych odcinków Wartostrady oznacza wycinkę drzew? Miasto odpowiada

Nowe odcinki Wartostrady miałyby powstać na użytku ekologicznym Dębina I i Dębina II. Radna Agnieszka Lewandowska zapytała miasto, czy budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną jest zgodna z ochroną terenów zielonych.

Czy inwestycja oznacza wycinkę drzew?

W związku z planowanym przedłużeniem poznańskiej Wartostrady, radna Agnieszka Lewandowska złożyła interpelację. Zapytała czy inwestycja, na uchwalonym jako użytek ekologiczny obszarze, nie stoi w sprzeczności z uchwałą Rady Miasta. Wskazała, że budowa drogi i eksploatacja terenu, a także wycinka krzewów i drzew może spowodować znaczącą destrukcję dla użytku ekologicznego, naruszenia siedlisk i zbiorowisk zwierząt i roślin. Zapytała także, czy istnieje możliwość zmiany koncepcji projektu inwestycji, by skupić się na ochronie terenów zielonych.

W pobliżu biegnie, poza obszarem leśnym, pełnowymiarowa droga rowerowa. Wytyczoną ją wzdłuż ul. Dolna Wilda, na południe od ul. Hetmańskiej w kierunku Lubonia. Droga ta jest połączona z innymi odcinkami Wartostrady, daje więc alternatywę dla mieszkańców miasta – zwróciła uwagę Agnieszka Lewandowska.

Droga rowerowa przez Wildę nie jest alternatywą

Według Urzędu Miasta nie można uznać, że istniejąca droga rowerowa wzdłuż ul. Dolna Wilda stanowi alternatywę do projektowanej Wartostrady przez tereny Dębiny. Północny odcinek ul. Dolna Wilda znajduje się w znacznym oddaleniu od planowanego przebiegu ścieżki – ok. 700 m pomiędzy istniejącą Wartostradą w rejonie Mostu Przemysła I a skrzyżowaniem ul. Dolna Wilda/Hetmańska, przez co rowerzyści nie wybierają tej trasy. Dodatkowo znajduje się tam niebezpieczne skrzyżowanie.

Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji

Mimo wszystko prace projektowe dotyczące wydłużenia Wartostrady nadal trwają. Miasto chce, by ingerencja w tereny zielone została ograniczona do minimum. Rozwiązania mają pogodzić ochronę walorów przyrodniczych Dębiny z funkcjami użytkowymi terenu.

Ostateczną decyzję w sprawie przystąpienia bądź odstąpienia od realizacji tego zadania podejmie Rada Miasta Poznania jako organ ustanawiający użytki ekologiczne Dębina I i Dębina II – czytamy w podsumowaniu odpowiedzi na interpelację.

Marianna Anders
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl