CBA kieruje sprawę do prokuratury. Miasto mówi, że nie złamało prawa

Chodzi o kontrole jaką CBA przeprowadziło w urzędzie miasta a dotyczyła ona wynajmu terenów Toru Poznań Automobilklub Wielkopolskiemu. CBA twierdzi, że miasto mogło domagać się od Automobilklubu ponad 7 milionów złotych. Miasto twierdzi, że zawarta umowa najmu była jak najbardziej korzystna dla Poznania.

W informacji opublikowanej na stronach CBA można przeczytać między innymi że – W trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że pomimo uzyskania na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z kwietnia 2011 r. tytułu prawnego do nieruchomości „Tor Poznań”, tj. prawa własności, Miasto Poznań nie uregulowało kwestii związanych z pobieraniem opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski. Z dokumentów zgromadzonych w kontroli wynika, że poznański ratusz uzyskując tytuł prawny  uzyskał jednocześnie możliwość prawną do obciążenia Automobilklubu Wielkopolskiego za korzystanie przez lata z „Toru”. Zaniechano tych działań, skutkiem czego było przedawnienie roszczeń w 2017 roku. Wysokość potencjalnej szkody z tego tytułu wynosi nie mniej niż 7,2 mln zł. 

W związku z tym agenci CBA złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez m.in. obecnego i byłego dyrektorów wydziału prowadzącego sprawy gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania, obecnego i byłego Zastępców Prezydenta Miasta Poznania, którzy nadzorowali ten wydział oraz dyrektora wydziału zajmującego się finansami miasta.

Przedmiotem umowy najmu i płatności jest teren 56 hektarów toru,  a ustalenia CBA wskazują, że Automobilklub Wielkopolski posiada swobodny dostęp do całego kompleksu „Toru Poznań” – blisko 85 ha. Taki sam nieograniczony dostęp mają podnajemcy, którzy opłacają się już samemu automobilklubowi.

Cała kilkudziesięcio hektarowa nieruchomość „Tor Poznań” została wynajęta automobilklubowi w trybie bezprzetargowym. Wg agentów CBA Miasto Poznań nie miało do tego podstawy prawnej, ponieważ Automobilklub Wielkopolski wykorzystuje „Tor Poznań” do celów związanych z działalnością zarobkową. Ustalenia CBA wskazują także, że poznański ratusz, bezzasadnie udzielił 65% bonifikaty w czynszu w okresie grudzień 2016 – czerwiec 2018  na ponad 620 tys. zł.

Miasto po opublikowaniu komunikatu przez CBA wydało swoje oświadczenie w którym możemy przeczytać między innymi –  Jako całkowicie nieuzasadniony należy uznać również zarzut, że zawarta umowa najmu z 2016 r. była niekorzystna pod względem ekonomicznym. Wręcz przeciwnie był to duży sukces Miasta, że w wyniku negocjacji w tej kadencji samorządu udało się w formie pisemnej umowy doprecyzować prawa i obowiązki Automobilklubu oraz nadać umowie charakter odpłatny. Ponadto uregulowano w niej nakłady związane z kosztownym utrzymaniem tego wielohektarowego obiektu po stronie Automobilklubu Wielkopolskiego. Ustalony między stronami obszar objęty umową najmu wynika z faktycznego korzystania i realizacji celów umowy przez Automobilklub. Stąd też nastąpiło ograniczenie powierzchni terenu objętej umową z blisko 85 ha na 56 ha, ponieważ pozostała część obszaru stanowi nieużytki – tereny podmokłe i zakrzewione.

Miasto twierdzi, że – w pełni zabezpieczało interes publiczny przez wszystkie minione lata. Szczególnym sukcesem jest to, że w 2016 r. doszło do przekształcenia wcześniejszej umowy bezpłatnego użytkowania na odpłatną umowę najmu, a jednocześnie stworzono dalszą możliwość użytkowania tego obiektu dla sportów motorowych.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl